വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ അത്ഭുതം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു പോകും

വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ അത്ഭുതം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു പോകും

ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മഹാ അത്ഭുതമാണ്,ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്തിലും ഓരോ സംഖ്യയിലും നമുക്ക് അതിന്റെ അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും,അത് കൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഈ വേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന്, മനുഷ്യരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്,ഓരോ ആയത്തിലും അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും,1400 വർഷം മുൻപ് അക്ഷരാഭ്യാസം പോലും അന്യമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ,യാതൊരു ടെക്‌നോളജിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ,മനുഷ്യനെ ആകാശത്തെ …

മഹത്തായ ഈ ദുആ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം വർധിപ്പിക്കും

മഹത്തായ ഈ ദുആ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം വർധിപ്പിക്കും

സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഹലാലായ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതും,അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതും,ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്ണ്യ പ്രവർത്തിയും,ജീവിതത്തിൽ നാം എപ്പോഴും ഒഴിച്ച് കൂടാൻ ആവാതെ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു മഹത്തായ ദിഖ്‌ർ, ദാരിദ്ര്യം നാം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം,ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാൻ മഹാനായ അലി (റ)റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ഉള്ളത് മഹത്തായ ദിഖ്‌ർ ആണ് ഇത്,ഈ ദിഖ്‌ർ നൂറു പ്രാവശ്യം നാം …